Tacho Premium Alerter

Ostrzeżenie o naruszeniu


 • Bieżąca i precyzyjna analiza czasu pracy kierowcy z 29 dni – to tak jakby kierowca był kontrolowany na drodze co kilka minut!
 • Bezpośrednie wskazówki dla kierowcy przed popełnieniem kar
 • Historia alertów/porad wysyłanych do kierowców stanowi ochronę prawną zgodny z art. 10,3 EU Reg. 561/2006
 • 100% zgodność z Regulacjami UE oraz rozporządzeniem 561/2006 WE
 • Kalkulacja kar zgodnie z lokalnym taryfikatorem kar
 • Dane dostępne dla kierowcy w aplikacji mobilnej Android/iOS oraz Garmin
 • Wielojęzyczna obsługa systemu

Tacho Premium Raporty DDD

Bezkonkurencyjne rozwiązanie do kontroli oraz analizy czasu pracy kierowców.

 • Ponad 20 raportów PDF, XML dotyczących pojazdu i analizy czasu pracy kierowców dostępnych w ponad 15 językach ze wszystkimi taryfikatorami EU:
  • Sprawozdanie z kontroli drogowej pod kątem naruszeń trybów jazdy, odpoczynku i przerw zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 (zgodnie z parametrem „kary”)
  • Sprawozdanie z kontroli drogowej pod kątem naruszeń trybów jazdy, odpoczynku i przerw zgodnie z AETR (zgodnie z parametrem „kary”)
  • Raport aktywności kierowcy
  • Podsumowanie naruszeń
  • Tabela raportów aktywności
  • Raport aktywności – widok szczegółowy
  • Raport czasu pracy – widok uproszczony
  • Raport dystansu i średniej prędkości
  • Dzienny raport dystansu
  • Raport brakujących danych i nieokreślonych okresów
  • Sprawozdanie z kontroli drogowej pod kątem naruszeń trybów jazdy, odpoczynku i przerw zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 lub AETR (bez tabeli kar)
  • liczba naruszeń
  • daty naruszeń
  • raport efektywności
  • raport TOIL (Polskie prawo pracy)
  • przebieg pojazdu (umieszczenie i wyjęcie karty)
  • przebieg pojazdu (aktywności)
  • ocena ryzyka
 • Kary wyliczone na podstawie 15 europejskich taryfikatorów.
 • Analiza naruszeń czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków zgodnie dzeniem 561/2006 W
 • Z algorytmów liczących korzysta 18 europejskich służb kontrolnych, takich jak Policja, Inspekcje Transportu Drogowego czy Inspekcje Pracy
 • Możliwość generowania raportów w wielu językach oraz wg zagranicznych kar
 • W przypadku kontroli przedsiębiorstwa/kierowcy i naliczenia zbyt wygórowanych kar możliwość uzgodnienia dodatkowej porady prawnej w celu zminimalizowania kar

TachoPremium dostarcza na bieżąco informację o:

 • TotalPenalty - suma kar za okres 29 dni przed datą ostrzeżenia
 • Currency - waluta w jakiej naliczone są kary
 • Penalties - tabela kar
 • RD_RestsDaily - informacja o dziennych odpoczynkach
 • NearestDaily9 - minuty do nadchodzącego 9-godzinnego odpoczynku
 • NearestDaily11 - minuty do nadchodzącego 11-godzinnego odpoczynku
 • NearestDaily - minuty do nadchodzącego dziennego odpoczynku (pod uwagę brany jest wykorzystany 9-godzinny odpoczynek w sprawdzanym tygodniu)
 • NearestDailyTime - minimalna długość trwania dziennego odpoczynku (pod uwagę brany jest wykorzystany 9-godzinny odpoczynek w sprawdzanym tygodniu)
 • UsedRD9 - liczba wykorzystanych 9-godzinnych odpoczynków w danym tygodniu
 • LeftRD9 - liczba dostępnych 9-godzinnych odpoczynków w danym tygodniu
 • WR_WeeklyRests - informacja o tygodniowym odpoczynku
 • NearestWeeklyRest6 - minuty do nadchodzącego odpoczynku tygodniowego z powodu dostępnego 6-dniowego okresu pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi (z uwzględnieniem wymaganej długości nadchodzącego odpoczynku tygodniowego)
 • NearestWeeklyRestDuration - minimalny czas trwania tygodniowego odpoczynku
 • WRPreviousWeekDuration - czas trwania ostatniego odpoczynku tygodniowego
 • TimeSinceWRPreviousWeek - minuty, które upłynęły od ostatniego odpoczynku tygodniowego
 • RC_RestCompensation - informacja o wymaganej rekompensacie za skrócony czas trwania tygodniowego odpoczynku
 • ThisWeekCompensationTakes - wymagana rekompensata przed upływem końca tygodnia kalendarzowego
 • NextWeekCompensationTakes - wymagana rekompensata przed upływem końca kolejnego tygodnia kalendarzowego
 • NearestCompensationWithRestsDaily11In - czas do najbliższej rekompensaty po wykorzystaniu odpoczynku 11-godzinnego
 • NearestCompensationWithWeeklyIn - czas do najbliższej rekompensaty po wykorzystanej przerwie tygodniowej z uwzględnieniem długości nachodzących przerw tygodniowych
 • TimeSinceBeginningOfCurrentControlPeriod
 • DriveDDP - informacja o czasie jazdy danego dnia
 • CanDriveDDP9 - maksymalny pozostały czas jazdy danego dnia (dla normy 9-godzinnej)
 • CanDriveDDP10 - maksymalny pozostały czas jazdy danego dnia (dla normy 10-godzinnej)
 • DrivenDDP - aktualnie wykorzystany czas jazdy danego dnia
 • Used10 - liczba wykorzystanych okresów 10-godzinnych danego tygodnia
 • Left10 - liczba pozostałych okresów 10-godzinnych danego tygodnia
 • DriveWeek_2Week - informacja o tygodniowym czasie jazdy na przestrzeni 2 tygodni
 • LeftRW56 - dostępny czas jazdy (w minutach) pozostały do końca tygodnia kalendarzowego (norma 56-godzinna
 • LeftRW90 - dostępny czas jazdy (w minutach) pozostały do końca drugiego tygodnia kalendarzowego (norma 90-godzinna)
 • LeftRW - dostępny czas jazdy danego tygodnia (z uwzględnieniem dwóch powyższych)
 • UsedRW56 - czas jazdy wykorzystany danego tygodnia kalendarzowego
 • UsedRW90 - czas jazdy wykorzystany na przestrzeni bieżących 2 tygodni kalendarzowych
 • CD_ContinuousDriving - informacja o nieprzerwanej jeździe
 • LeftCD - dostępne minuty nieprzerwanej jazdy przed odpoczynkiem
 • UsedCD - wykorzystane minuty nieprzerwanej jazdy (w danym okresie jazdy)
 • NearestBreakDuration - długość wymaganej przerwy
 • CurrentActivity - informacja o bieżącej czynności
 • CurrentActivityDuration - czas trwania bieżącej czynności
 • CurrentActivityType - rodzaj bieżącej czynności (1 – inna praca, 2 – dyspozycyjność, 3 – Odpoczynek/Przerwa, 4 – Jazda)
 • Help - informacja o najbliższej przerwie/odpoczynku
 • NextStopIn - minuty do nadchodzącej przerwy/odpoczynku
 • NextStopTime - data i godzina najbliższej przerwy/odpoczynku
 • NextStopDuration - długość nadchodzącej przerwy/odpoczynku
 • Message - wiadomość z radą
 • PenaltiesFor - Które kary podmiotowe są obliczane („kierowca”, „firma”, „odpowiedzialny”)

Przykład raportu DDD PDF